Sort by
Sort by

Operasyonlarımız

Operasyonlarımız

 

Faaliyetlerimiz paketleme, üretim ve dağıtım olarak üç ana aşamaya ayrılır. Nestlé Waters olarak, bu üç alanda da çevresel ayak izini azaltmak için yeni fırsatlar arıyoruz. Şirket içinde geliştirdiğimiz Küresel Çevre Ayak İzi (Global Environmental Footprint - GEF) programı ile her alandaki çevresel etkimizi değerlendirebillecek ve ISO standartlarına uygun methotlarla çalışmalarımızı raporlayabilecek durumdayız.

Ürünlerimizin Yaşam Döngüsü Boyunca Çevresel Etkinin Ölçülmesi 

Nestlé Waters olarak, hem dünyanın doğal kaynakları üzerinde olumlu bir etki bırakıp hem de iş kollarımızı geliştirebileceğimize inanıyoruz. Küresel Çevre Ayakizi (Global Environmental Footprint - GEF) programımız ürünlerimizi yaşam döngüsünün her aşamasındaki çevresel etkileri ölçmemize ve ardından alınacak eylemleri belirleyip önceliklendirmemize imkân sağlıyor. 

Çevresel performansı ölçmek ve geliştirmek için kapsamlı bir araç 

2008 yılında Yaşam Döngüsü Değerlendirme (Life Cycle Assessment - LCA) konusunda uzmanlaşmış bir danışmanlık şirketi olan RDC-Environment tarafından, Nestlé Waters için bir etki ölçüm aracı tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Bu Küresel Çevre Ayak İzi (Global Environmental Footprint - GEF) programı, çevresel performansımızı birden fazla kritere göre ölçmemizi ve yönetmemizi sağlıyor. Hem Küresel Çevre Ayak İzi (Global Environmental Footprint - GEF) programımız; hem de bu aracın oluşturulmasında kullanılan metodoloji, uluslararası LCA uzmanlarından oluşan bir bağımsız panel tarafından değerlendirilmiştir. Günümüzde, Küresel Çevre Ayak İzi (Global Environmental Footprint - GEF) aracımız, ambalajlı su endüstrisine adanmış en kapsamlı çevresel ölçüm araçlarından biri olarak kabul görmektedir. 

Kendimizi Avrupa veri tabanları ve standart hesap yöntemleriyle uyumlu hale getirmek için Ürün Çevresel Ayak İzi Kategori Kurallarına (Product Environmental Footprint Category Rules) uyum gösteriyoruz. Küresel Çevre Ayak İzi (Global Environmental Footprint - GEF) programımız, bu ölçüde dokuz etki alanını değerlendirmektedir: 

* Sera gazı salınımı 
* Yenilenemeyen enerji tüketimi 
* Su tüketimi 
* Hava asitlenmesi 
* Ötrofikasyon - aşırı mineral birikmesi 
* Yenilenebilir enerji 
* Ozon tabakasının azalma potansiyeli
* İnsanlar için zehirli etki 
* Katı atık 

Nestlé Waters olarak, dünyadaki tüm faaliyetlerinin çevresel etkilerini, sera gazı salınımı, yenilenemeyen enerji tüketimi ve su tüketimi alanlarında hesaplıyoruz. Hesaplama yöntemlerimiz, uluslararası GHG Protokolü ve ISO 14064-1 ve ISO 14040-44 kalite standartları ile uyumludur. 

Ürün yaşam döngümüz boyunca çevresel ayak izimizi azaltmak 

Ambalajlı sularımızın yaşam döngüsü dört ana aşamaya ayrılır: ambalajlama, üretim, dağıtım ve tüketim. 

Ambalajlama: Ürün ambalajlarımızdaki hammaddelerin elde edilmesini, birincil ve ikincil paketleme malzemelerine dönüştürülmesini, ambalajın Nestlé Waters dolum tesislerine tedariğini ve PET şişe toplama, ayırma ve geri dönüşüm süreçlerini içerir. 

Üretim: Ambalaj malzemelerini şişelere dönüştürme, şişeleme, ikincil ambalajlama ve nakliyeye kadar depolama dahil olmak üzere dolum tesislerimizdeki tüm üretim sürecini kapsar. 

Dağıtım: Ürünlerin dolum tesislerinden müşteriye taşınması, toptancılarda veya satış noktalarında depolanması, tüketici tarafından satın alınması, ev ve ofis soğutma cihazlarında tutulmak dahil olmak üzere, perakendeden tüketiciye ürünlerin ulaşımı, ürün tüketimi ve tüketim sonrası ambalajların durumu da dahil olmak üzere tüm nakliye ve tüketici süreçlerini içerir. 

Tüketim: Ürünlerimizin ev ve ofis soğutma cihazlarında bulundurulması, ürün tüketimi ve tüketim sonrası ambalajların süreçleriyle ilgilidir. 

Küresel Çevre Ayak İzi (Global Environmental Footprint - GEF) programımız, tüm bu adımların çoğunun çevresel etkilerini ölçmemize olanak tanır. Elde edilen veriler, çevresel etkinin en fazla iyileştirilebileceği alanları tanımlamak için kullanılır. Daha sonra, alınacak eylemler tanımlanır ve önceliklendirilir. 

Dağıtımının Çevre Üzerindeki Etkisini En Aza İndirme

Küresel Çevresel Ayak İzi (GEF) programımızın ana etki alanlarından biri, ürünlerimizin fabrikadan müşteriye ulaşıncaya kadar geçen ulaşımını içerir. Performansımızı artırmak için tüketicilerimize olan mesafeyi azaltmaya, alternatif yakıt kullanımları geliştirmeye, yükleme kapasitesini maksimum verimlilikte kullanmaya, alternatif ulaşım metotlarına ve çevresel etkilmizi düşürmek için önlem alan taşıyıcı iş ortaklarımızı seçmeye odaklanıyoruz.

Dağıtım operasyonları politikamız

Taşıma, ambalajlı su iş modelinde her zaman önemli bir faktör olmuştur. Nestlé Waters olarak, taşımacılık aktivitelerimizin çevre üzerindeki ayak izini azaltma taahhüdünde bulunuyoruz. 2011-2016 yılları arasında, dağıtım operasyonlarımız sebebiyle ortaya çıkan sera gazı (GHG) emisyonları %5, yenilenemeyen enerji tüketimi de %4 azaldı. Ancak bu miktarları daha fazla azaltmak için yapılması gerekenler üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. 

Taşıma ve lojistik stratejimiz beş temel alana odaklanmaktadır:

* Tüketiciler ile aramızdaki mesafenin azaltılması
* Alternatif yakıt kullanımları geliştirmek
* Yükleme kapasitesini maksimum verimlilikte kullanmak
* Alternatif ulaşım yöntemlerini kullanmak
* Çevresel etkilerini azaltmak için önlem alan taşıyıcı paydaşların seçilmesi

Üretimin Çevresel Etkisini İyileştirme

Nestlé Waters olarak dolum tesislerimizde üretim faaliyetlerinin çevresel ayak izini azaltmak için bir dizi girişim başlattık. Sürdürülebilir tüketimi azaltma taahhüdümüzün bir parçası olarak, biyogaz, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını daha fazla kullanmaya çalışıyoruz.

Sera gazı salınımının azaltılması

Ambalajlı su üretimi, diğer birçok sanayi süreci ile kıyaslandığında nispeten çevresel etkileri daha az olan bir sektördür. 2016 yılında, üretim süreçleri sırasında ortaya çıkan sera gazı (GHG) salınımı ve yenilenemeyen enerji ayak izi, şirket olarak toplamda ürettiğimiz ayak izinin yaklaşık beşte birini oluşturmuştur. 

Nestle Waters Türkiye olarak; son 5 yılda gerçekleştirilen % 40 ambalaj azaltımı çalışmaları ile 200.000 adet ağaç eşdeğeri sera gazı salımı engellenmiş oldu. 

Su tüketiminin azaltılması

Su kaynakları azaldıkça, su tüketiminin azaltılması sürdürülebilirlik konusu da hayati önem taşıyan bir faktöre dönüşüyor. Nestlé Waters olarak, operasyonlarımızda su verimliliğini artırmaya yönelik gelişmiş su kaynağı yönetimi uygulamalarını gerçekleştiriyoruz. Su Koruculuğu Sertifikası, Nestlé Waters'daki su yönetiminin temel bir bileşenden biri olup, tüm dolum tesislerimizin 2025 yılına kadar Su Koruyuculuğu Sertifikası  (Alliance for Water Stewardship- AWS) ile sertifikalandırılmış olmasını taahhüt ediyoruz. 

Nestlé Waters Türkiye olarak; su kaynakları ekibimizin gerçekleştirdiği  yerel projeler sayesinde son 10 yılda yaklaşık 500 MioL su tasarrufu sağlamış olduk.